• Regulamin

Wstęp

CASS jest firmą informatyczną, zorientowaną na usługi informatyczne i sprzedaż produktów cyfrowych dla firm. Sklep internetowy CASS-SOFTWARE jest częścią produktów i usług informatycznych oferowanych przez firmę CASS.

1. Zamówienia

1.1 Regulamin dotyczy sprzedaży produktów cyfrowych firmy CASS na terenie Polski podmiotom krajowym. Podstawą rozpoczęcia współpracy z CASS jest rejestracja konta firmowego poprzez podanie danych firmowych w sklepie internetowym CASS-SOFTWARE znajdującym się pod adresem: www.cass-software.pl. Każde konto jest weryfikowane i zatwierdzane przez CASS.

1.2 Zamówienia składane poprzez sklep internetowy CASS-SOFTWARE dotyczą wyłącznie zakupów składanych na firmę. Zamówienie w tej formie weryfikowane jest przez handlowca CASS pod względem dostępności, a jego końcowa wersja przesyłana zwrotnie do Klienta celem potwierdzenia. Klient musi potwierdzić końcową wersję zamówienia oraz ma prawo do odstąpienia od niego, jeśli uzna jego niekompletność za wystarczający powód.

1.3 CASS nie potwierdza pisemnie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz braków magazynowych wśród zamawianych produktów cyfrowych. Pracownik CASS kontaktuje się ze Zamawiającym wyłącznie w celu wyjaśnienia nieścisłości w zamówieniu lub jego nieczytelnej kopii. Wyjątek stanowią zamówienia, które są uzgadniane i potwierdzane.

1.4 Standardowym terminem realizacji zamówień na produkty cyfrowe jest okres do 3 dni roboczych od daty otrzymania płatności za zamówienie.

1.5 Okres realizacji zamówień niestandardowych wg specyfikacji Zamawiającego ustalany jest indywidualnie.

1.6 W przypadku dużych zamówień, bądź specyficznych okoliczności ich realizacji dopuszcza się wydłużenie terminu dostawy, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Obowiązek tego uzgodnienia spoczywa na CASS.


1.7 Zamówienie częściowo zrealizowane traktuje się jako zamknięte. Pozostałe nie dostarczone pozycje nie są traktowane przez CASS jako pozycje czekające na realizację i nie będą dosyłane w przyszłości za wyjątkiem:

 • wyraźnego zaznaczenia na zamówieniu, aby w przypadku braku pozycji towarowych uzgodnić telefonicznie tryb ich realizacji w przyszłości, bądź anulację,

 • przypadku, gdy brakujące pozycje z zamówienia znajdują się w dostawie docierającej w najbliższym czasie do firmy CASS.

Wówczas pracownik CASS dzwoni i uzgadnia telefonicznie tryb postępowania.

2. Realizacja zamówień

2.1 Produkty cyfrowe sprzedawane przez CASS wysyłane są wiadomością elektroniczną (email) na wskazany adres podczas rejestracji lub są przekazywane bezpośrednio na konto techniczne produktu wskazane przez Zamawiającego zważając na producenta produktu cyfrowego.

3. Wysyłka/odbiór

3.1 Zamówione produkty cyfrowe wysyłane są do Klientów bez kosztów.

3.2 Standardowym dokumentem zawierającym specyfikację produktu cyfrowego oraz warunki dostawy i płatności jest faktura VAT. CASS nie dołącza osobnych specyfikacji oraz dokumentu WZ. Faktura jest wystawiana i przesyłana poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres email podczas rejestracji.

3.5 Niestandardowe dokumenty wydania/dostawy oraz inna forma ich dostarczenia Klientowi, na jego wyraźne żądanie powinna być uzgodniona w formie pisemnej przez obydwie strony. Dotyczy to zarówno wysyłki produktu cyfrowego, jak i odbioru bezpośredniego przez osobę uprawnioną.

3.5 Faktura (dokument wydania) przesyłana jest osobie odbierającej produkt cyfrowy bezpośrednio. Jej obowiązkiem jest sprawdzenie specyfikacji oraz potwierdzenie jej zgodności z otrzymanym produktem cyfrowym na kopii dokumentu otrzymanego w firmie CASS. Brak podpisu na dokumencie kopii traktowany jest jako milcząca akceptacja zgodności pobranego towaru i może być podstawą do odrzucenia reklamacji ilościowej i jakościowej.

4. Ceny

4.1 Obowiązującym cennikiem produktów cyfrowych są ceny netto zakupu, które widnieją na sklepie internetowym CASS-SOFTWARE.

4.2 Zamawiający może uzyskać dodatkowy rabat w/w cennika produktów cyfrowych w przypadku zamówień przekraczających 20 000 pln netto.

4.3 Każda aktualizacja produktów cyfrowych wiążąca się ze zmianami cen, asortymentu lub warunków sprzedaży nie jest komunikowana.

4.4 Sprawdzenie cen ciąży każdorazowo na Zamawiającym przed złożeniem zamówienia. Obowiązują ceny z dnia następnego po publikacji zmian w cenniku produktów cyfrowych względem otrzymanego zamówienia.

4.5 Zmiany cen produktów cyfrowych producentów Microsoft, Veeam, Corel, Vwmare, Axence, Comodo, Hillstone, Webroot, Autodesk, Adobe, Yubico, Scirge odbywać się będą w dowolnych terminach w zależności od zaistniałych warunków.

4.6 Podstawowymi kryteriami zmiany cen są wahania kursów walut oraz wahana cen dystrybutorów produktów cyfrowych.

4.7 Wyjątkiem od pkt 4.4 są przypadki, gdy w danym asortymencie występuje stan zerowy i ogłoszenie nowej ceny wiąże się z dodaniem nowego produktu cyfrowego, która jest indywidualnie kalkulowana, a cena sprzedaży ogłaszana oddzielnym mailem.

4.8 Sprzedaż wszystkich produktów cyfrowych Hillstone, Comodo, Webroot oraz Axence może nastąpić po cenach z rabatem w sklepie internetowym CASS-Software wyłącznie po pozytywnej rejestracji projektu przez CASS w odpowiedniej dla produktu cyfrowego dystrybucji.

4.9 Każdy brak możliwości sprzedaży po cenach w sklepie internetowym CASS-Software jest zgłaszany bezpośrednio klientowi wraz z możliwością sprzedaży po nowej cenie lub proponowane jest całkowite anulowanie zamówienia oraz zwrot pieniędzy - jeśli wystąpiła płatność po cenie w sklepie internetowym CASS-Software.

5. Płatność

5.1 Podstawową formą płatności są szybkie płatności online lub wpłata na konto bankowe podane w zamówieniu lub wystawionej fakturze proforma.

5.2 Terminy płatności ustalane są bezpośrednio z CASS. Realne terminy spłacania należności mają bezpośredni wpływ na ewentualne dodatkowe wydłużanie terminów płatności.

5.3 Produkt cyfrowy zamówiony wysyłany jest do Zamawiającego w sytuacji, gdy nie zalega on z płatnościami za poprzednie dostawy, będące wymagalnymi terminami.

5.4 CASS ma prawo do obciążania Zamawiających odsetkami karnymi za przeterminowane płatności, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa.

5.5 Faktura VAT jest wystawiana przez firmę CASS po dostarczeniu Zamawiającemu produktu cyfrowego zgodnego z złożonym zamówieniem.

6. Gwarancja i reklamacja

6.1 Gwarancja na dany produkt cyfrowy jest udzielana bezpośrednio przez producenta produktu cyfrowego.

6.2 Reklamacja na dany produkt cyfrowy jest uwzględniana tylko i wyłącznie w momencie popełnienia błędu wydanego produktu cyfrowego przez pracownika firmy CASS tzn. Zamawiający otrzymał nie ten produkt cyfrowy, który zamówił. W każdym innym przypadku wszystkie produkty cyfrowe nie podlegają reklamacji.

6.3 Przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych zawsze realizowane jest poprzez przesłanie przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej z adresu email, który podał podczas rejestracji w sklepie internetowym firmy CASS na adres: info@cass-software.pl

6.4 Podstawą uznania reklamacji jest przestrzeganie wytycznych producenta produktu cyfrowego.

6.5 Reklamacje zgodnie z pkt. 6.2 oraz pkt 6.3 rozstrzygane będą w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia email-em. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż w okresie 2 dni roboczych od daty otrzymania produktu cyfrowego.

6.6 Reklamacje dotyczące nieterminowego dostarczenia produktu cyfrowego lub opóźnień w dostawie załatwiane będą na bieżąco w kontakcie Zamawiającego z firmą CASS.

7. Zwroty

7.1 Zwroty towaru mogą być dokonane w sytuacji gdy:

 • omyłkowo wysłany został produkt cyfrowy niezgodny ze specyfikacją zamówienia z winy CASS

7.2 Zwrotów nie przyjmuje się, gdy:

 • produkt cyfrowy jest zgodny ze specyfikacją zamówienia

7.3 Dokument korygujący może być wystawiony po otrzymaniu zwróconego produktu cyfrowego, jeśli pracownicy firmy CASS wykluczą zgodność produktu cyfrowego z zapisami punktu 8.2. Procedura zwrotu może potrwać do 10 dni roboczych.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Powyższe zasady obowiązują od dnia publikacji na sklepie internetowym CASS-SOFTWARE.

8.2 Zasady dotyczą wyłącznie sprzedaży krajowej, warunki sprzedaży eksportowej są przedmiotem oddzielnych ustaleń.

8.3 CASS ma prawo odmówić współpracy z Zamawiającym, który w sposób nieuprawniony sprzedaje jego wyroby poza granicami Polski naruszając tym samym ustalenia umowy.

8.4 Wszelkie spory oraz wątpliwości rozstrzygane będą polubownie w formie pisemnej po uprzednim otrzymaniu pisemnego zażalenia, dotyczącego:

 • jakości produktów cyfrowych,

 • czystości prawnej,

 • jakości obsługi,

 • innych odstępstw od procedury opisanej w niniejszym dokumencie.

8.5 CASS gwarantuje maksymalnie 7 dniowy termin rozpatrzenia skargi Klienta.

8.6 CASS ma prawo do odmówienia współpracy, lub jej kontynuacji w przypadku gdy Klient:

 • nie dokona rejestracji opisanej w punkcie 1,

 • notorycznie nie wywiązuje się z terminów płatności,

 • łamie zasady dobrych obyczajów kupieckich.


Pozdrawiamy,

Zespół CASS-SOFTWARE