Azure Backup - ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

Zarządzanie danymi kopii zapasowych na dużą skalę

 • Zarządzaj całym obszarem kopii zapasowych i monitoruj je z centralnej konsoli za pomocą Centrum kopii zapasowych,
 • Zachowaj zgodność, wymuszając tworzenie kopii zapasowych na dużą skalę dzięki usłudze Azure Policy,
 • Kontroluj i analizuj dane kopii zapasowych przy użyciu danych historycznych i wzorców przedstawionych w Raportach kopii zapasowych,
 • Użyj interfejsu API, programu PowerShell, i usługi Azure CLI do automatyzacji zasad tworzenia kopii zapasowych i konfiguracji zabezpieczeń,
 • Eksportuj dane kopii zapasowych w chmurze do własnych systemów monitorowania w bezpieczny i wydajny sposób.

Zabezpieczanie kopii zapasowych

 • Udziel użytkownikom szczegółowego dostępu do konkretnych operacji tworzenia kopii zapasowych przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC),
 • Zapobiegaj przypadkowej utracie danych, przechowując kopie zapasowe przez 14 dni po usunięciu z usuwaniem nietrwałym,
 • Chroń dane przed atakami z użyciem oprogramowania wymuszającego okup, włączając uwierzytelnianie wielu użytkowników jako dodatkową warstwę autoryzacji dla operacji krytycznych,
 • W pełni kontroluj sposób ochrony danych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta, które używają 256-bitowe szyfrowanie AES,
 • Włącz bezpieczny transfer kopii zapasowych do magazynu usługi Azure Backup z prywatnymi punktami końcowymi,
 • Zapewnij dostępność magazynu strefowo-geograficznie nadmiarowego oraz możliwość przywracania kopii zapasowych ze sparowanego regionu w dowolnym momencie.

Ograniczaj koszty

 • Wyeliminuj dodatkowe koszty dodatkowej infrastruktury kopii zapasowych i narzutów związanych ze skalowaniem i zarządzaniem magazynem,
 • Optymalizuj koszty kopii zapasowych za pomocą wzorców i szczegółowych informacji w raportach usługi Backup, aby odpowiednio dobrać rozmiar magazynu kopii zapasowych,
 • Wysyłaj punkty odzyskiwania do warstwy archiwum, aby uzyskać znaczne oszczędności w kosztach przechowywania i zapewnić zgodność z potrzebami przechowywania długoterminowego,
 • Twórz selektywne kopie zapasowe dysków na maszynie wirtualnej platformy Azure, aby dostosować rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i zmniejszyć koszty przechowywania,
 • Oszacuj dokładne koszty za pomocą narzędzia do szacowania cen kopii zapasowych.

Ochrona zróżnicowanego zestawu obciążeń

 • Wykonaj kopię zapasową całej infrastruktury, baz danych, i obciążenia magazynu z łatwością z centralnej lokalizacji,
 • Pobieraj spójne na poziomie aplikacji migawki usługi Virtual Machines platformy Azure działające zarówno w systemach Windows, jak i Linux,
 • Chroń infrastrukturę jako usługę o znaczeniu krytycznym (IaaS) i platformę jako bazy danych usługi (PaaS), takie jak usługi SQL Server i SAP HANA w usłudze Azure Virtual Machines, a także program Azure Database for PostgreSQL,
 • Generuj migawki usługi Azure Disks,
 • Zabezpiecz przed utratą dane dzięki usługom Azure Files i Azure Blob Storage.


Więcej informacji na temat rozwiązania Azure Backup znajdziesz na stronie Microsoft:

Link: https://azure.microsoft.com/pl-pl/services/backup/#overview


Zapraszamy!


Zespół Cass-Software